Luật Định Cư Nước Ngoài

Những điều kiện thi nhập quốc tịch Mỹ cho người định cư

Một số trường hợp được miễn thi bằng tiếng Anh, tuy nhiên đương đơn vẫn phải thi bằng tiếng Việt. Và nếu được miễn thi

Một số thông tin mới nhất về việc nhập quốc tịch Mỹ cần lưu ý

Trước hết, đương đơn xin nhập tịch phải có Thẻ Xanh và phải xứng đáng với Thẻ Xanh này. Thí dụ, nếu một thường trú

Thi quốc tịch Mỹ và những quy định về thời gian cư trú cần nắm rõ

Nếu quý vị sử dụng thời gian quá nhiều ở ngoài Hoa Kỳ trong thời gian 3 hoặc 5 năm, Sở di trú có thể

Thắc mắc: Làm thế nào để trở thành công dân Mỹ??

Ngoài ra, người luyện thi cũng phải biết những chuyện như Hoa Kỳ có mấy thẩm phán tối cao, hoặc trong trường hợp Tổng thống