dự án eb5

Thắc mắc: Điều gì cần quan tâm khi làm hồ sơ EB-5?

Thành công của hồ sơ có liên quan mật thiết đến dự án EB5. Nếu hồ sơ bị bác do dự án thì nhà đầu

3 điều nhà đầu tư tuyệt đối không bỏ khi tham gia chương trình EB-5

Điều khoản nhân sự chủ chốt: Các điều khoản nhân sự chủ chốt nhằm bảo vệ đối tác hữu hạn nếu người đại diện của