luật định cư mỹ

Đồng giới và các vấn đề xung quanh việc kết hôn cần ghi nhớ

Đặc biệt, kể từ khi Toà án tối cao Mỹ huỷ bỏ lệnh cấm kết hôn đồng giới và cho phép bảo lãnh kết hôn

Những điều kiện thi nhập quốc tịch Mỹ cho người định cư

Một số trường hợp được miễn thi bằng tiếng Anh, tuy nhiên đương đơn vẫn phải thi bằng tiếng Việt. Và nếu được miễn thi